top of page

Detaconcept Uitzendgroep BV Aykırımcılığa Karşı Politikası

 

Madde 1 Genel hükümler

Detaconcept Uitzendgroep BV ‘s Gravenzandseweg 4, 2291 PE Wateringen merkezlidir. Detaconcept Uitzendgroep BV aykırımcılığa karşı politikası bu Şirket Sözleşmesinde ele alınmıştır.
Geçici personel yerleştirme acentesi, Detaconcept Uitzendgroep BV, ABU üyesidir ve ABU'nun sosyal sorumluluk sahibi ticari operasyonları korumak için üyelerin uygun davranışı ile ilgili olarak koyduğu standartlara uymakla yükümlüdür. Şirket Sözleşmesinin amacı Detaconcept Uitzendgroep BV sürekli çalışanları, geçici acente çalışanları ve müşteriler/işverenlere cinsiyet, ırk, etnik köken veya ten rengi, milliyet, din, yaşam felsefesi, siyasi bağlantı, medeni hal, cinsel yönelim, engellilik ve yaş konularında hukuk tarafından yasaklanan gönüllü veya gönülsüz ayrımcılık uygulamalarını tanımlamaktır.

Hollanda hukuku ve düzenlemelerine göre şirket sözleşmesi

Şirket sözleşmesinin başlangıç noktası, bundan sonra Şirket Sözleşmesi olarak anılacaktır, işyerinde ve profesyonel alanda ayrımcılığın önlenmesi ve bunlarla mücadele edilmesidir. Bu, prensip olarak Hollanda Anayasası'nın 1. Maddesinde belirtilmiştir. Detaconcept Uitzendgroep daimi çalışanlar, geçici taşeron işçileri ve müşteriler / işverenler ve diğer geçici personel yerleştirme acenteleri ile ilgili olarak Hollanda'da geçerli olan yasa ve düzenlemelere uygun hareket eder ve doğrudan veya dolaylı olarak ayrımcılık yapmaz. Doğrudan ayrımcılık, cinsiyet, ırk, etnik köken veya ten rengi, milliyet, din, yaşam felsefesi, siyasi bağlantı, medeni durum, cinsel yönelim, engellilik ve yaşa dayalı olarak insanların yaklaşımında veya muamelesinde bir ayrım yapmak anlamına gelecektir. Dolaylı ayrımcılık, nesnel bir gerekçe olmadığında, yukarıda bahsedilen kişilerin özellikleri ile orantısız olarak belirli kişileri etkileyen tarafsız bir kritere dayanan bir ayrım yapmak anlamına gelecektir.

Gönüllü ve gönülsüz ayrımcılığı önleme

Şirket Sözleşmesi, esas olarak daimi çalışanlarına, geçici acente çalışanlarına ve müşteri / işverenlere yönelik bir istihdam organizasyonu olarak Detaconcept Uitzendgroep BV içindir. Davranış Kuralları, Detaconcept Uitzendgroep BV'nin Personel Politikasının ilk paragrafta atıfta bulunulan prensibi uyguladığını ve daimi çalışanlara, geçici taşeron çalışanlarına ve müşteri / işverenlerine ne kadar gönüllü ve gönülsüz ayrımcılığın meydana gelebileceği konusunda açıklık getirilmesini teşvik etmek ve nasıl önleneceğini göstermek amacıyla hazırlanmıştır. 
Şirket Sözleşmesi aşağıdaki konulara odaklanır:
- Ayırımcılığa karşı olma prensibini tanımlamak;
- Detaconcept Uitzendgroep BV’nin Şirket Sözleşmesine dayanarak Detaconcept Uitzendgroep BV'nin (potansiyel) çalışanları ve geçici acente çalışanları için eşit fırsatlar ilkesi ile adaleti sağlamak.

Aykırımcılığa Karşı Politikayı Uygulama Zorunluluğu

Bu Ayrımcılık Yapmama Politikasının uygulanmasının sorumluluğu bir istihdam kurumu olarak Detaconcept Uitzendgroep BV'ye aittir. Detaconcept Uitzendgroep BV ayrımcılık yapmama politikasının geliştirilmesinden sorumludur. Başlangıç noktası her zaman en uygun adayı seçmek, azınlık gruplarına karşı ayrımcılığı önlemek ve işverenlerin ayrımcı davranış ve ırkçı isteklerine karşı harekete geçmektir.

Şirket Sözleşmesinin Yaygınlaştırılması

Detaconcept Uitzendgroep BV, Davranış Kurallarının kamuya açıklanmasına kararlıdır. Uitzendgroep BV’nin daimi çalışanları, geçici taşeron çalışanları ve müşterileri / kiracıları, Davranış Kurallarının içeriği hakkında bilgilendirilir ve gerektiğinde başvurusu hakkında bilgilendirilir.

Şirket Sözleşmesinin Yenilenmesi

Şirket Sözleşmesi yıllık olarak yenilenir.

Madde 2 Ayrımcılık Yasağı
Ayrımcılığın reddedilmes

Hollanda Genel Eşit Muamele Yasası (AWGB), Hollandalı Erkekler ve Kadınlar için Eşit Muamele Yasası (WGB), Engellilik ve Kronik Hastalık Yasası (WGBH / CZ) ve Hollandalılar nedeniyle Hollandalı Eşit Muamele hükümleri uyarınca İstihdamda Eşit Muamele (Yaş Ayrımcılığı) Yasası (WGBL), Detaconcept Uitzendgroep BV cinsiyet, din, inanç, siyasi ilişki, ırk, milliyet, cinsel yönelim, medeni durum, engellilik veya kronik hastalık ve yaş nedeniyle ayrımcılığı reddetmektedir.

Ayrımcı temele dayalı ihtiyaçların veya isteklerin reddedilmesi

Müşterilerin, çalışanlarının veya iş ilişkilerinin görüşleri veya tercihleri kişilere ayrımcılık yapmak için geçerli bir neden değildir. Detaconcept Uitzendgroep BV, müşterileri ve potansiyel müşterileri, ayrımcı temele dayalı ihtiyaçlarını veya isteklerini karşılamak için iş birliği yapmayacakları konusunda bilgilendirecektir

Madde 3 İşe Alma ve Yerleştirme

Eşit Fırsatlar (Eşit fırsatlar prensibi)

Geçici ve daimi personel seçiminde, herkesin eşit seçilme şansına sahip olması sağlanır. Reklamlara eşlik eden metin ve resimler, belirli bir azınlığa mensup potansiyel adayların daha az seçme şansı olduğu izlenimini vermemelidir.

Etnik azınlıklara karşı önyargıdan kaçınma

Seçim kriterleri, doğrudan veya dolaylı ayrımcılık unsurları içermeyecek şekilde belirlenir. Kriterler formüle edildiğinde, adaylara karşı önyargı ve / veya ayrımcılığın önlenmesine özellikle dikkat edilmelidir.

Psikolojik testler ile ilgili yorumlar

Başvuru sahibinin psikolojik bir testten geçmesi gerekiyorsa, bu tür testlerde bulunabilecek kültürel önyargı dikkate alınacaktır. Bu, psikolojik testler yapılırken ve yorumlanırken de dikkate alınır.

Hollanda dışındaki eğitim diplomalarının tanınması

Hollanda dışındaki eğitim diplomaları, ilgili seviyedeki Hollanda Eğitim diplomaları gibi tanınmaktadır.

Açık ilanlar için tercih politikası

Detaconcept Uitzendgroep BV, kanunla, sadece üç grup için boş pozisyonlar ile ilgili tercihli bir politika izlemeye izin vermektedir: kadınlar, belirli bir etnik veya kültürel azınlık grubuna mensup kişiler ve engelli veya kronik hastalığı olan kişiler. Ancak buna sadece bu politikanın amacı, bu gruplara mensup kişileri eşitsizlikleri ortadan kaldırmak ve ayrıcalıklı bir konuma getirmekse, izin verilir. Detaconcept Uitzendgroep BV yukarıda belirtilenler dışındaki gruplar ile ilgili olarak erkek, etnik veya kültürel bir azınlık grubuna (“yerliler”) mensup olmayan kişiler gibi tercihli bir politika izleyemez. Diğer kişisel özellikler temelinde de tercihli bir politika izlemeye izin verilmez. Tercihli politikalar, Hollanda Genel Eşit Muamele Yasası ve Hollanda Eşit Muamele, Engellilik ve Kronik Hastalık Yasası temelinde belirtilen şartlara tabidir.
Detaconcept Uitzendgroep BV, geçici acente çalışanlarının işe alınması, seçilmesi ve erişilebilir hale getirilmesi ile ilgili yasal hükümlere uyulması kaydıyla, yalnızca işlevsel hükümler tarafından yönlendirilmektedir.
Detaconcept Uitzendgroep BV müşteriyi / işverenleri, yasaların ayrımcı bir niyetle gereksinimleri veya talepleri karşılamada iş birliğini yasakladığını bildirecektir.
Detaconcept Uitzendgroep BV açık ilişkilerin herhangi bir cinsiyet ve yaş tercihini göstermeyecek şekilde tasarlanmasını sağlayacaktır. İstisna yoluyla eşit muamele mevzuatı temelinde bir ayrım yapılmasına izin verildiği sürece, iş teklif edildiğinde bu sebep açıkça belirtilecektir.
Detaconcept Uitzendgroep BV, eşit muamele mevzuatına dayalı bir istisna yoluyla izin verilmediği sürece, seçim aşamasında gebelik, sakatlık veya kronik hastalık ve tıbbi geçmiş gibi kişisel özellikler hakkında soru sormasına izin verilmez.

Madde 4 Personel yönetimi

Ayrımcılık, çalışanların performansını değerlendirmede bir faktör olmamalıdır. Çalışanların eğitim, öğretim veya kurslara katılıp katılamayacaklarını belirlemek için oluşturulan kriterler, doğrudan veya dolaylı ayrımcılık unsurları içermeyecek şekilde olacaktır. Kariyer veya hareketlilik politikaları için belirlenen kriterler, doğrudan veya dolaylı ayrımcılık unsuru içermeyecek şekilde olacaktır.

Madde 5 İş Feshi

İşten çıkarılma gerekçeleri veya iş sözleşmesinin yenilenmemesi nedenleri çalışanın ten rengi, uyruğu veya etnik kökeniyle ilgili olamaz.

Madde 6 Ayrımcılığı önleme yöntemleri

Birbirleriyle günlük etkileşimde hiçbir ayrımcılık yapılmayacaktır. Detaconcept Uitzendgroep BV'deki herkes birbirlerine eşit davranır. Herkes organizasyonda kendini evinde hissedebilmelidir.

Madde 7 Cezai Durumlar

Detaconcept Uitzendgroep BV'nin yönetimi disiplin önlemleri alabilir ve ilgili yasal açıklamalar uyarınca ayrımcı davranışlara karşı cezai yasakların ihlali nedeniyle polise rapor verebilir.

Madde 8 Şikayet prosedürü

Detaconcept Uitzendgroep BV personeli Davranış Kurallarına uymakla yükümlüdür. Çalışanlardan, geçici acente çalışanlarından ve müşterilerden gelen ayrımcılıkla ilgili şikayetler her zaman mümkün olan en büyük özenle ele alınmaktadır.
Şikayet türleri arasında aşağıdakiler mevcuttur:
- sözlü veya fiziksel provokasyon;
- iletişim ve anlayış sorunları;
- kültürel geçmiş veya davranış farklılıkları

Dahili taraflar:

Kuruluş içindeki çeşitli taraflarla iletişime geçebilirsiniz.

- amiriniz veya daha yüksek / diğer amiriniz

- hem acil hem de diğer departmanlardan meslektaşlar

- İK

- danışman

- iş sağlığı doktoru (Arbo)

Harici taraflar:

Kuruluş dışındaki çeşitli taraflarla iletişime geçebilirsiniz.

- Polis

Polise bildirerek. Bu sadece cezai gerekçelere dayanabilir. 0900-8844 numaralı telefondan veya çevrimiçi iletişim formunu doldurarak randevu alabilirsiniz.

- Web site - www.discriminatie.nl. Bu web sitesi ayrımcılığı birkaç adımda nasıl raporlayabileceğinizi gösterir. Ayrımcılık hakkında bilgi, bir raporlama kılavuzu ve ilgili kuruluşların iletişim bilgilerini bulabilirsiniz.

bottom of page